Dział socjalny

Pracownicy Działu Socjalnego udzielają pacjentom pomocy socjalno-prawnej na miarę kompetencji i możliwości zawodowych w regulowaniu:

Sytuacji prawnej karnej, w sprawach o wykroczenia (np. pomoc w sprawie odroczenia, zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, niedoprowadzania do Zakładu Karnego przez organy ścigania, Policję, zamiany grzywny na prace społecznie-użytecznie, odwołania, zażalenia, apelacji, umorzenie lub warunkowe umorzenie postępowania karnego itp.)Sytuacji prawno- rodzinnej (np. pomoc z odzyskaniu władzy rodzicielskiej, odstąpienia od ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, w sprawach alimentacyjnych, współpracy z rodzicami zastępczymi itp.)W sprawach cywilnych (np. dotyczących ubezwłasnowolnienia, pomoc w uchyleniu, zniesieniu ubezwłasnowolnienia, współpracy z kuratorem lub opiekunem prawnym, zawierania ugody z bankami, wierzycielami itp.)Bytowej, mieszkaniowej (np. pomoc w uzyskaniu świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej, wnioskowanie o przyznanie mieszkania socjalnego lub komunalnego itp.)

Finansowej, majątkowej (np. w zakresie regulowania zadłużeń, sytuacji majątkowej, w takich sferach jak: egzekucje komornicze, działalność firm windykacyjnych, upadłość konsumencka, wierzyciele, sprawy spadkowe, przeciwdziałanie dziedziczeniu długów, nauka racjonalnego gospodarowania budżetem domowym itp.)

Administracyjnej (w sprawach administracyjnych np. kwestie wymeldowania, zameldowania, wyrobienie dowodu osobistego itp.)

Zdrowotnej – prawnej (np. pomoc w ubieganiu się o przyznanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, wystąpienie o świadczenia z ZUS lub OPS z tytułu niepełnosprawności lub czasowej niezdolności do pracy)

Innej – w zależności od potrzeb indywidualnych pacjenta

Pacjent w dziale Socjalnym uzyska pomoc w nawiązania kontaktu telefonicznego lub mailowego, sformułowaniu wniosków do różnego rodzaju instytucji, takich jak Sądy, Policja, Prokuratura, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Miasta itp.

Pacjent w Dziale Socjalnym uzyska m.in. pomoc w zakresie ubiegania się o przyznanie prawa do świadczeń zdrowotnych, świadczeń z systemu zabezpieczeń społecznych, takich jak renta ZUS, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zasiłek stały OPS z tytułu niepełnosprawności, świadczenie rehabilitacyjne itp.

Dział Socjalny współpracuje z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w Świebodzinie oraz zespołami kuratorskimi na terenie całego kraju w zakresie prowadzonego dozoru kuratorskiego oraz możliwości wykonania kary ograniczenia wolności/ prac społecznie użytecznych na terenie Ośrodka.

Dział Socjalny współpracuje ściśle ze specjalistami terapii uzależnień w SP ZOZ Nowy Dworek, otaczając ich kompleksową opieką oraz działa na rzecz poprawy jakości życia pacjenta, jego usamodzielniania się, powrotu do aktywności społecznej i zawodowej.